CSz Philadelphia

A Three-Man Show About Two One-Man Shows: CSz Philadelphia’s TWO-MAN ONE-MAN

TWO-MAN, ONE-MAN is a three-man show—about two one-man shows—being performed as a two-man show.